I studentexamen skall ingå fyra obligatoriska ämnen, av vilka modersmålet måste vara ett.

De tre övriga väljer du bland det andra inhemska språket, dvs. finska (A- eller B-nivå), ett främmande språk (vanligtvis engelska på A- eller C-nivå), matematik (lång eller kort lärokurs), och ett realämnesprov.

 

Du får själv avgöra på vilken nivå proven skrivs, oberoende av ditt studieprogram. Du kan således skriva finska på antingen A- eller B-nivå, främmande språk på antingen A- eller C-nivå, och antingen lång eller kort matematik. Minst ett av de obligatoriska ämnena måste skrivas på den mera krävande nivån.

 

Utöver detta kan du avlägga ett eller flera extra prov. Det finns inte någon begränsning i antalet prov som kan ingå i examen. Med tanke på fortsatta studier rekommenderar vi i alla fall att du skriver flera prov än de fyra obligatoriska!

 

Du avgör själv när du inleder din studentexamen, och har rätt att använda upp till tre på varandra följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår eller höst-vår-höst). När du anmäler dig till det första tillfället avgör du samtidigt när din examen senast måste bli klar. Planera dina studier så att du är väl förberedd då du ska delta i ett studentexamenprov.

 

För att få rätt att delta bör du ha läst åtminstone alla obligatoriska kurser i just det ämnet. I ett valfritt främmande språk bör du ha läst åtminstone tre kurser. För att få delta i vårens studentskrivningar måste de obligatoriska kurserna vara avklarade senast vid utgången av period 3, för höstens skrivningar senast i period 5 föregående vårtermin.

Provuppgifterna i studentexamen bygger på innehållet i de obligatoriska och riksomfattande fördjupade kurserna.

 

 

Ett underkänt prov får tas om tre gånger (under de tre följande examenstillfällena), ett godkänt prov så många gånger du vill (utan tidsfrist). Om omtagningen sker innan du fullgjort din examen, kommer det bättre resultatet på studentbetyget.

Efter att ha avlagt studentexamen, kan ett underkänt prov skrivas om hur många gånger som helst. 
Du kan komplettera din examen med nya prov efter att du blivit student. 
 

 

Provspecifika anvisningar och föreskrifter hittar du här. 

 

Fundera på vilka ämnen du är mest intresserad av, vilka ämnen du tror att du har mest nytta av med tanke på fortsatta studier efter studentexamen. Planera därefter ditt studieprogram så att du hinner läsa de kurser som du önskar avlägga. Kom också ihåg att studentexamensprovet är ett mognadsprov, där inte enbart dina kunskaper utan även ditt sätt att behandla och framställa dina svar på bedöms.

 

 

Like it? Share it!