Alla obligatoriska och fördjupade kurser bedöms med vitsord enligt skalan 4-10, om inte annat anges i kursbeskrivningen. De tillämpade kurserna bedöms i regel med en prestationsanteckning (A = avlagd eller U = underkänd).

Du har rätt att försöka höja ett underkänt kursvitsord genom att

  • gå om kursen
  • delta i förnyat förhör som ordnas efter period då ifrågavarande kurs funnits på undervisningsprogrammet
  • delta i kursprov då ifrågavarande kurs finns i undervisningsprogrammet och avslutas med ett kursprov (i provveckan)
  • delta i en allmän tentamen som ordnas i augusti, november, januari och april.

Om du är missnöjd med ditt vitsord har du rätt att försöka höja vitsordet i en godkänd kurs genom att gå om kursen då den finns på skolans undervisningsprogram. Du kan dock nekas rätt att göra det om rektor och ämneslärare bedömer att undervisningsgruppen ifråga skulle bli för stor.

Om du av giltig orsak varit frånvarande från provtillfället eller likaså av giltig orsak inte kunnat slutföra alla kursprestationer inom utsatt tid kan du lämnas obedömd tills du deltagit i det förnyade förhöret eller slutfört den saknade prestationen. På periodbetyget anges detta med ett D (deltagit). Du bör bli klar med kursen senast vid följande förnyat förhör – vid läsårets slut senast i junimånads förnyade förhör. I annat fall raderas kursen eller bedöms med ett vitsord som baserar sig på uppvisade prestationer under kursens gång.

Om du underkänns i två kurser som följer efter varandra enligt numreringen i läroplanen, kan du inte gå vidare i ämnet ifråga innan du lyckats höja minst det ena underkända kursvitsordet eller på annat sätt visat att du inhämtat sådana kunskaper och färdigheter som gör det möjligt att gå vidare i studierna.

Du har rätt att inom två månader efter det att du fått del av bedömningen (erhållit periodbetyg eller slutbetyg) be att ett beslut som gäller studieframstegen eller slutbedömningen omprövas. Begäran ska göras skriftligt och riktas till rektor. Om en ny bedömning beslutar rektor och den studerandes lärare tillsammans.

Om du är missnöjd med utslaget av den nya bedömningen kan du begära rättelse i bedömningen hos länsstyrelsen. Vänd dig till rektor eller studiehandledaren för närmare information.

Like it? Share it!