För att bli dimitterad krävs att du har uppfyllt alla krav som ställs på att få ett avgångsbetyg från gymnasiet och att du är godkänd i studentexamen.

 

Du kan bli dimitterad antingen vid utgången av vårterminen eller vid utgången av höstterminen.

 

Före din sista studietermin skall du lämna in ett slutgiltigt studieprogram. Det är viktigt att du planerar in tillräckligt antal kurser och ser till att du efter den tredje perioden har klarat av alla obligatoriska kurser samt har ett tillräckligt antal kurser.

 

Närmare information om hur du går till väga om du inte är godkänd med alla studier efter period 3 hittar du i studieguiden.

 

När du har fullgjort kurserna i ditt studieprogram, dvs. efter period 3, får du en preliminär bedömning. Det är ett utdrag ur ditt studieregister där slutvitsorden i dina läroämnen framkommer. Slutvitsordet fastställs som det aritmetiska medeltalet för de obligatoriska kurser och de fördjupade kurser (med undantag av de skolvisa fördjupade kurserna) som du har avlagt. Om medeltalet av kursvitsorden blir ett decimaltal, vars första decimal är fem eller större, avrundas det till närmast högre heltal.

 

Ett lärokursvitsord kan höjas:

 

1.      genom att vitsorden i de skolvisa kurserna också beaktas

2.      enligt prövning av dem som beslutar om bedömningen, ifall den studerandes kunskaper och färdigheter när studierna i läroämnet slutförts är bättre än medeltalet förutsätter

 

För att bli godkänd i ett läroämne bör minst 2/3 av de obligatoriska och riksomfattande kurserna som ingår i ditt program i ifrågavarande ämne vara godkända. Du får ha underkända kursvitsord enligt följande:

 

Du har även möjlighet att delta i ett fristående förhör för att försöka höja slutvitsordet i ett läroämne. Slutförhöret omfattar alla de kurser i läroämnet vilka ingår i ditt studieprogram, och kan innehålla både muntliga och skriftliga uppgifter. Om du vid förhöret uppvisar bättre kunskaper i ämnet än ditt slutvitsord anger kan du på detta sätt höja ditt slutvitsord.

De fristående förhören hålls under två veckor i början av april och anmälan till de fristående förhören skall göras före studentexamensproven börjar i mars. Närmare information sätts ut på Wilma.

För att få ett avgångsbetyg från gymnasiet krävs att du har slutfört dina studier med minst 75 kurser, som består av 48-52 obligatoriska kurser och minst 10 fördjupade kurser ur riksläroplanen. De övriga kurserna väljer du fritt bland skolans kursutbud. Ämneslärokursen ska naturligtvis vara godkänd. Det samma gäller studentexamensprovet.

På avgångsbetyget skrivs inte de enskilda kursvitsorden ut, utan du får du ett slutvitsord i alla läroämnen som ingår i din examen. De enskilda kursvitsorden syns inte. I läroämnen som omfattar endast en kurs samt i ämnet gymnastik ges normalt endast en anteckning om att läroämnet är avlagt. För att få ett slutvitsord i dessa ämnen måste du lämna in en skild anhållan. Blanketten delas ut på en studiehandledningstimme. För att få slutvitsord i valfria främmande språk bör du ha avlagt minst 3 kurser.

Slutvitsorden på avgångsbetyget är desamma som på det ovannämnda slutbetyget, om du inte höjt något vitsord genom deltagande i slutförhör. Avgångsbetyget utdelas i samband med studentdimissionen.

Like it? Share it!