Elevbedömningen i Höjdens skola

Eleverna och vårdnadshavarna får i början av varje läsår information om principerna och grunderna för bedömningen. Läraren dokumenterar de situationer och prov som bedöms.

Eleven får i förväg information om vilka situationer och vilka arbeten som bedöms samt vilken kunskap som är central vid bedömningen.

Vi arbetar med en mångsidig elevbedömning, såsom muntlig feedback, formativa test (exit tickets) och kamratrespons under läsårets gång. Alla lärare upprätthåller framförallt en fortlöpande kommunikation med vårdnadshavarna och eleven angående studieframgången, elevens arbete och uppförande. Eleven ska få en fortlöpande handledning, respons och stöd av läraren och vårdnadshavaren ska kunna följa elevens skolgång och framsteg. Målsättningen är en positiv självbild hos eleven.

Utförligare beskrivning av bedömningen under läsåret hittas på Wilma under Årsplanering läsårsplan 2018-2019.

 

Like it? Share it!