Definition: Mobbning är när en och samma person, som är i en svagare position än den som mobbar, utsätts för avsiktliga och återkommande negativa handlingar som gör att han eller hon börjar må dåligt.

Mål: Vi vill i vår skola ha ett vänligt och gott arbetsklimat som tolererar olika personligheter och starkt tar avstånd från all slags mobbning. Alla, såväl lärare som övrig personal och samtliga elever, bör i skolan och på väg till eller från den, se till att mobbning inte får förekomma. Skolans linje är tydligt och klart att: ”I vår skola respekterar vi varandra!”

 

Antimobbningsarbetet

Förebyggande åtgärder är:

-skolfred utlyses

-eleverna skriver kontrakt där de garanterar att inte mobba

-vänelevsverksamhet

- klassföreståndarraster i åk 7-9

- rastvakterna informerar alltid klasslärare/klassföreståndare eller antimobbningsgruppen om

mobbning skett under rasten

- rastaktiviteter

- skolan har trivselregler som fördömer ett dåligt beteende

- läraren utser elever i arbetsgrupper och pararbeten

- trivselenkät med samtliga elever i skolan i månadsskiftet september-oktober

(klassläraren/klassföreståndaren går igenom enkäten och tar upp elever som väcker oro med antimobbningsgruppen)

 

Vänelever

I åk 1-2 har alla elever personliga vänelever från åk 4 och 5.

I åk 8 anmäler sig elever för uppdraget som kompisstöd i åk 9 och väljs av lärarkåren. Dessa elever sköter hela åk 7-9 med tyngdpunkten lagd på de nya sjuorna.

En vänelev:

  • Utbildas att bli vänelev
  • Har tystnadsplikt
  • Kan ordna aktiviteter för andra elever
  • Följer med vad som händer och reagerar med att säga till en vuxen när någon elev behandlas dåligt
  • Har regelbundna träffar med vänelevshandledaren

 

Åtgärdsplan:

Om mobbning uppdagas protokollförs hela processen.

  1. Klassläraren/klassföreståndaren utreder om det gäller mobbning. Om det inte är fråga om systematisk mobbning utan en enskild händelse för klassläraren/klassföreståndaren en allvarlig diskussion med eleven/eleverna och förklarar att de handlat på ett sätt som skolan inte tolererar. Om det är frågan om konflikter hjälper klassläraren/klassföreståndaren  eleverna att reda ut konflikten eventuellt tillsammans med någon annan vuxen.
  2. Om mobbning förekommer kontaktas skolans antimobbningsgrupp. Två av gruppens medlemmar diskuterar först med den mobbade och sedan enskilt med mobbaren/mobbarna. Man gör en överenskommelse om åtgärder och skriver protokoll. Klassläraren/klassföreståndaren kontaktar föräldrarna. Uppföljning sker en vecka efter den första diskussionen.
  3. Om mobbningen inte upphör vidtar skolan disciplinära åtgärder.
  4. Vid behov kopplas skolans övriga stödformer in, t.ex. kurator, psykolog, polis och sociala myndigheter.

Like it? Share it!