NÄR ELEVEN ÄR SJUK
Meddela samma dag per telefon, via Wilma eller e-post till skolans kansli eller klassföreståndaren. Observera att om en elev insjuknar under skoldagen måste han kontakta sin klassföreståndare, skolhälsovårdaren eller rektor. Eleven får aldrig gå hem under skoldagen utan att ha kontaktat någon av de ovanstående personerna.

LEDIGHETER
Klassföreståndaren kan ge lov för 1-3 dagar och rektor högst 30 dagar. Anhållan om längre ledighet bör riktas till bildningsnämndens svenska sektion.

Anhållan om ledighet görs i god tid före önskad ledighet skriftligen i en fritt formulerad ansökan (gärna via Wilma).

Skolan önskar att man vid planering av längre semesterresor om möjligt fölägger dem till längre lov eller i anslutning till dessa.
ADRESSFÖRÄNDRINGAR
Om en elev under skolåret flyttar bör adressförändringen omgående meddelas till skolans kansli. Detta är speciellt viktigt då det gäller elever, som använder sig av skolskjuts, så att de får aktuella smartkort. Använd blankett för adressförändring.

FÖRSÄKRINGAR
Eleverna är försäkrade via försäkringsbolaget Veritas under skoldagen samt under skolresan till och från skolan. Försäkringen gäller inte sakskada, dvs. kläder, cyklar, mopeder o.dyl. som skadas. Om en elev har sönder skolans eller annans egendom är hemmet ersättningsskyldigt ev. via en hemförsäkring. Elever, som åsamkat sakskada, t.ex. haft sönder ett fönster, skall omedelbart anmäla om detta till skolans vaktmästare. Vidare bör också klassföreståndaren eller rektor informeras om det skedda.

TRANSPORTER TILL OCH FRÅN SKOLAN
Elev som har en skolväg över 5 km är berättigad till skoltransport.
Den som anlitar buss kvitterar vid terminens början ut ett smartkort, som gäller som betalning i de flesta bussar. Kortet är kodat så att det gäller skoldagar. Den som inte kan använda sig av allmänna kommunikationsmedel är berättigad att åka taxi. Bildningskansliet i Raseborg handhar ärenden som gäller taxiskjutsar.

Like it? Share it!