REGLER OCH KONSEKVENSER

Rektors anvisningar för disciplinära åtgärder vid KSH (utgående från lagstiftning och den lokala läroplanen):

Regler och konsekvenser

 

ORDNINGSREGLER I RASEBORGS STADS GRUNDSKOLOR                   

Med dessa ordningsregler främjas den interna ordningen och en god atmosfär i skolan för studier i lugn och trygg studiemiljö.

 

 • Du kommer i tid till lektionerna med de böcker och arbetsmaterial du behöver och har gjort dina hemuppgifter. Du följer lärarens uppmaningar under lektionerna och ger andra elever arbetsro.
 • Du använder ett vårdat språk, visar andra hänsyn och uppför dig väl både på lektionstid, i matsal och på rasterna.
 • Du följer de uppmaningar och anvisningar som lärare och annan personal i skolan ger.
 • Du håller rent och snyggt och respekterar skolans och andra elevers egendom.
 • Du tar inte med dig farliga eller olagliga föremål eller ämnen till skolan.
 • Du använder mobiltelefon och annan elektronisk utrustning i skolan enligt de anvisningar som ges i skolan.
 • Under skoldagen håller du dig på skolområdet.
 • Du ställer din cykel/moped på anvisad plats på skolgården.
 • Du tillkallar genast en lärare eller annan skolpersonal på plats om en olycka sker eller då någon är i fara eller blir illa behandlad.

Ordningsreglerna ska följas under skoltid och under sådan verksamhet som ordnas inom skolan. Reglerna är uppgjorda med stöd av Lag om grundläggande utbildning, Till övriga delar iakttas gällande lagstiftning. Vid förseelser kan läraren eller rektor tillämpa de disciplinära åtgärder som anges i lagen.

Bildningsnämnden 6.5.2014.

 

SKOLANS TRIVSELREGLER

För att skapa arbetsro och goda resultat måste alla som arbetar i skolan komma överens. Det beror på var och en av oss, alltså också på dig, om här råder trivsel och gemenskap. Därför har vi följande trivselregler i vår skola:

 • Med tanke på dig själv, dina kamrater, lärare och personal är det viktigt, att du uppträder artigt och hänsynsfullt och att du minns att alla behöver arbetsro. Mobbning, våld, rasism och trakasserier accepteras inte i någon form.
 • Du, liksom alla andra, har närvaroplikt. För att skolarbetet skall löpa bra krävs punktlighet. Kom alltså i tid till lektioner försedd med nödvändiga tillbehör. Låna inte ut studiematerial till kompisar – var och en bör ta ansvar för eget material! Eftersom många skolböcker återanvänds bör de hållas i gott skick. Om en sådan bok förstörs eller en bok har slarvats bort, måste den ersättas.
 • Under lektioner och i matsalen har du naturligtvis inte ytterkläder eller mössa på.
 • Mellanmål får du äta, men bara under rasterna. Tag inte med energidryck till skolan.
 • I skolan sorteras papper, glas, metall, kartong, bioavfall, flaskor och problemavfall. Placera allt sorteringsmaterial i rätt kärl såväl i klassrummen som i aulan.
 • Du använder mobiltelefon och annan elektronisk utrustning i skolan enligt de anvisningar läraren ger. Läraren kan begränsa användningen av mobiltelefoner mm på lektionstid t.ex. vid prov och förhör. Skolan är inte ersättningsskyldig för elevernas elektroniska utrustning som används i skolan.
 • Cyklar, mopeder och andra fordon skall ställas på anvisad plats och du ansvarar själv för dem. De får inte användas under skoldagen utan särskilt lov.
 • På skolgården är sten- och snöbollskastning förbjuden.
 • För att alla skall kunna äta i lugn och ro och trivas i matsalen bör du visa gott bordsskick och städa undan efter dig.
 • Bekanta dig med skolans regler angående datoranvändningen i skolan.
 • Om du insjuknar under skoldagen skall du meddela din klassföreståndare, skolhälsovårdaren eller rektorn. Du får inte gå hem under skoldagen utan att ha kontaktat någon av ovanstående personer!
 • Akta skolans och kamraters tillhörigheter! Kom ihåg att du är ansvarig för den skadegörelse du vållat! Meddela genast vaktmästaren om eventuell skadegörelse!
 • På vägen till och från skolan bör du följa trafikreglerna. Givetvis måste du också iaktta chaufförens anvisningar under skolresan. Var artig och trevlig mot medpassagerare i buss och taxi!

Ordningsreglerna gäller även vid alla tillställningar och specialarrangemang i skolans regi. Reglerna kan inte behandla allt som rör skolan. Rätta dig därför efter skolans föreskrifter och tänk själv på vad som är vettigt, lämpligt och rätt. Tänk på att lärare och personal utför sitt arbete!

Om du undrar över någonting eller om du är missnöjd, kan du alltid vända dig till klassombudet, elevkårens styrelse, din klassföreståndare, annan lärare eller personal samt rektor.

 


 

DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

Om elevens skyldigheter och disciplin stadgas i lagen om grundläggande utbildning § 35 och § 36, se länken nedan:

www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628

En elev skall delta i den grundläggande utbildningen om han inte av särskilda skäl tillfälligt har fått befrielse.

En elev skall utföra sina uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt.

En elev som stör undervisningen eller i övrigt bryter mot ordningen i skolan eller gör sig skyldig till fusk kan ges högst två timmars kvarsittning eller en skriftlig varning. Om förseelsen är allvarlig eller om en elev fortsätter att uppföra sig olämpligt på ovan avsett sätt efter att ha fått kvarsittning eller en skriftlig varning, kan eleven avstängas för högst tre månader. Skriftlig varning och avstängning för viss tid är disciplinära straff.

En elev som stör undervisningen kan bli tillsagd att lämna klassrummet för den tid som återstår av lektionen, eller en skoltillställning.

En elev kan förvägras rätt att delta i undervisningen för högst den återstående arbetsdagen, om det föreligger en risk för att en annan elev eller en person som arbetar i skolan eller i ett annat undervisningsutrymme blir lidande av elevens våldsamma eller hotfulla uppförande eller om undervisningen eller där tillhörande verksamhet försvåras orimligt mycket på grund av elevens störande uppförande. En elev som inte lyder den uppmaning att avlägsna sig, som han erhållit till följd av dåligt eller störande uppförande eller äventyrande av säkerheten, har rektor eller lärare rätt att avlägsna från skolutrymmet eller skolområdet.

Försöker en elev som skall avlägsnas förhindra detta genom att göra motstånd, har rektorn och läraren rätt att använda sådana maktmedel som är nödvändiga för att få eleven avlägsnad och som med hänsyn till elevens ålder och situationens hotfullhet eller motståndets allvar och en helhetsbedömning av situationen kan anses vara försvarbara.

En elev som försummat sina hemuppgifter kan åläggas att efter skoldagens slut under högst en timme åt gången utföra sina uppgifter under övervakning.

Ändring i ett sådant beslut som gäller varning till en elev eller avstängning av en elev för viss tid söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen så som bestäms i förvaltningsprocesslagen. I annat ovan nämnt beslut får ändring inte sökas genom besvär.

 

Tillämpning av lagen i KSH

Om du blir utvisad ur klassrummet stannar du utanför klassrummet.  Klassföreståndaren och vårdnadshavaren informeras om det skedda. Åtgärden registreras i Wilma.

Kvarsittningen är antingen 1 timme (60 min) eller 2 timmar (120 min) lång. Kvarsittningsdag är torsdag, om kvarsittning inte kan ordnas samma dag som förseelsen skett.  Du bestraffas med kvarsittning t.ex. för mobbning, våld, fusk, tobaksrökning, många förseningar, olovlig vistelse utanför skolområdet, utpressning, lögn, förfalskning, skadegörelse, skolk, hån, grova glåpord, otillbörligt språkbruk och hot. Klassföreståndaren och vårdnadshavaren underrättas om kvarsittningen.  Grunderna till kvarsittningen registreras. Då du tilldömts kvarsittning flera gånger, kallas du och dina vårdnadshavare även till diskussion med klassföreståndare och rektor.

Om du åläggs att utföra försummade hemuppgifter efter skoldagens slut sker det under övervakning. Vårdnadshavaren underrättas och åtgärden registreras i Wilma.

Rektors skriftliga varning är ett mycket allvarligt disciplinärt straff. Innan du påförs detta straff ges du och dina vårdnadshavare tillfälle att bli hörda.

Om avstängning för viss tid besluter bildningsnämndens svenska sektion.

Då en elev deltar i skolmästerskap med inriktning på individuella prestationer är ansvarfördelningen mellan skolan och hemmet följande:

Skolan:

-    informerar eleverna och vårdnadshavarna om tidpunkt för deltagandet
-    sköter  anmälningen
-    betalar  anmälningsavgiften

Vårdnadshavarna:

-    anhåller om befrielse från undervisning för sitt barn under skoldagen
-    har ansvaret för sitt barn under skolmästerskapet
-    ansvarar för ordnandet av transport

Körning med moped och MC utgör en del av trafiken kring en högstadieskola. Genom dessa rader vill skolan informera både dig och dina föräldrar om vad som är viktigt angående fordonskörningen så att olyckor undviks. Att ha moped och att ha uppnått åldern för körkort är en stor källa till glädje och samtidigt som körandet ger mycket nöje, medför det också ett större ansvar.
De som kör moped/ MC till och från skolan:

 • har avlagt körkort. Träning inför körkortet sker utom skoltid, men teoriprov och uppkörningen kan ske på skoltid.
 • följer gällande lagar och bestämmelser, vilka varje moped/mc-förare är skyldig att känna till
 • vet om att under skoldagen är moped- och mc-körning förbjuden, körning till bollhallen mitt under skoldagen inberäknad.
 • ska vid skoldagens början och slut iakttas yttersta försiktighet omkring skolan med tanke på att också många yngre elevers skolväg går här och många av dem slutar eller börjar sin skoldag samtidigt
 • parkerar mopeden/mc:n på parkeringsplatsen avsedd för mopeder
 • vistas inte på parkeringsplatsen i onödan under skoldagen
 • vet om att körning på skolgården, över gräsmattor, planteringar och gångvägar är förbjuden

Föräldrar

 • har tillsammans med skolans lärare ett gemensamt ansvar att se till att moped- och mc-förarna känner till trafikreglerna
 • kan gärna prata hemma med ert barn om mopedkörningen i god tid innan han/hon får sitt moped/mc-körkort.

Skolan

 • ordnar regelbundet trafikinformationstillfällen ledda av polisen
 • är inte ansvarig för fordonen under skoldagen.

tillrättavisar eleven först ifall moped- eller mc-föraren inte sköter sitt ansvar. Hjälper inte det kontaktas föräldrarna, eventuellt med en uppmaning att lämna mopeden/ mc:n hemma.

Vid KSH sker kontinuerlig kameraövervakning utomhus med hjälp av bandande kamerautrustning. Kamerorna har satts upp för att förebygga t.ex. ofog, skadegörelse, klotter, vandalism, olovlig närvaro och inbrott.

Under lågstadietiden har eleverna blivit vana att använda cykelhjälmar. Vi i KSH tycker att detta är en god vana, som vi absolut vill att skall fortsätta även på högstadiet eftersom ju cyklisternas säkerhet till och från skolan avsevärt ökar med hjälm på huvudet.

 • Huvudet är det ömtåligaste vi har. Även en måttlig stöt kan skada hjärnan. Att använda cykelhjälm är därför ett billigt och enkelt sätt att göra din cykeltur till och från skolan säkrare.
 • Rusningstrafik, stress, vårdslösa medtrafikanter, halka och löst grus är vanliga orsaker till cykelolyckor.
 • Mer än hälften av de cyklister som omkommer skulle ha överlevt om de använt hjälm. 
 • En cykelhjälm har en livslängd på cirka 10 år, om den inte utsätts för en kraftig stöt – då ska den bytas ut direkt.


Ytterligare information fås från den webbplats som inrikesministeriet och Räddningsbranchens Centralorganisation upprätthåller.  Webbtjänstens syfte är att förebygga olyckor i vardagen. Här ses ett axplock därifrån:

”Om alla cyklister i Finland använde hjälm skulle dödsfallen minska med två tredjedelar och skadorna med en tredjedel. Cyklisten och den som skjutsas på cykeln skall i allmänhet använda för ändamålet avsedd skyddshjälm. Visserligen är det inte straffbart att cykla utan hjälm.”

”I Finland omkommer årligen omkring 40 personer i cykelolyckor och cirka 970 skadas allvarligt. Upp till 80 procent av cyklisternas dödsolyckor orsakas av en hjärnskada som uppstått av att huvudet fått ett hårt slag. Även i fall av bestående invaliditet är orsaken oftast att hjärnan skadats svårt. I två tredjedelar av krockarna kolliderar cyklisten med en personbil. Hastigheten är oftast under 50 kilometer i timmen, men konsekvenserna är ändå allvarliga.”

Like it? Share it!