I elevens infohäfte finns all viktig information samlad. Du kan ladda ned infohäftet i PDF-format via länken nedan. 

Elevens infohäfte 2019-2020

I infohäftet hittas mycket av den information som även finns här på hemsidan, såsom:

 • Läsårets arbetstider
 • Dagsshema
 • Periodisering
 • Timfördelning
 • Kontaktuppgifter
 • Vad du ska göra om du blir sjuk eller behöver ledigt

Du hittar din personliga läsordning på Wilma!

För att ge information om en elevs kunskaper och utveckling finns A) betyg och B) utvecklingssamtal.

A) Betyg får du två gånger per läsår vid slutet av termin 1 och 2.  Betyget grundar sig i sin tur på dina framsteg i förhållande till målen i läroämnena och baserar sig i huvudsak på timkunskap, aktivitet och provresultat. Goda resultat i alla dessa baserar sig på en regelbunden läxläsning.

Till timkunskapen hör att du är aktiv under lektionerna och arbetar snyggt. Att du visar intresse, ställer frågor och tar ansvar är alltid ett plus. Kolla saker du inte förstår – därmed hjälper du också andra som kanske har samma fråga. Var förberedd då du kommer till lektion både gällande läxor och behövligt material.

Läxläsningen

 • läxor är allt du gått igenom på dagens lektioner (muntligt och skriftligt) 
 • läxor är räkneuppgifter, skrivuppgifter och läsuppgifter som läraren ber dig utföra till följande gång 
 • läxor är att förbereda dig inför följande dag och ha med det material   som behövs (böcker, häften, lappar, gymnastikkläder m.m.) 
 • läxor är att du tar ansvar för att dina uppgifter lämnas in på utsatt tid 
 • läxor är att läsa din ”wilma”, din kalender eller dina anteckningar 
 • Obs! Om du är frånvarande från en lektion är det din uppgift att ta reda på vad du missat. 

 Goda råd: 

 • ha en läsordning både i skolan (t.ex. på skåpdörrens insida) och hemma 
 • packa ner läxböckerna i god tid innan du går från skolan 
 • skapa dig läxläsningsrutiner som passar ditt dagsprogram  
 • pröva olika läxläsningsmetoder för att nå bästa möjliga resultat
 • packa skolväskan klar på kvällen 
Prov

Har du aktivt gjort dina uppgifter så är provet endast en repetition.

 • bläddra igenom allt
 • öva mest på det som är svårt
 • berätta för dig själv vad du har lärt dig
 • tag paus och repetera
 • sov gott !

             

B) Utvecklingssamtal
 • äger rum en gång per läsår innan sportlovet
 • klassföreståndaren samlas tillsammans med dig och dina vårdnadshavare
 • är framåtsträvande
 • bygger på varandra så att det tar sin utgångspunkt i det förra samtalet (gäller åk 8 och 9)
 • är ett led i din utveckling
Förverkligande av utvecklingssamtal
 • klassföreståndaren håller samtalen med dig och dina vårdnadshavarna i sin klass på en på förhand överenskommen tid. Vid behov kan elevvårdspersonal delta.
 • tidsåtgången varierar i regel mellan en kvart och en halv timme
Förberedelser för utvecklingssamtal
 • du fyller på förhand i en enkät om nuläget beträffande t.ex. trivsel, motivation m.m.
 • dina studieframgångar utvärderas på förhand
 • inbjudan med information om vad utvecklingssamtalet skall innehålla samt tid och plats skickas ut till föräldrarna i god tid.
Uppföljning efter utvecklingssamtal
 • samtalen och överenskommelser man gjort dokumenteras av och förvaras hos klassföreståndaren
 • vid behov hålls uppföljningssamtal
 • berörda lärare informeras

Klicka för att se läroplanerna i pdf-format.

pdf Läroplanen

 

Like it? Share it!