I Karis svenska högstadium finns olika möjligheter för de  elever som behöver extra hjälp. Elever som ej får den hjälp de behöver i stora klasser ges möjlighet att arbeta i mindre grupper för någon tid, för någon termin eller för ett helt läsår.
Målsättningen med vår specialundervisning är att alla elever skall klara sig utgående från sina förutsättningar.

Skolan har:
1 speciallärare
2 specialklasslärare
6  skolgångsbiträdeFörutom hjälp och stöd i egen klass kan skolan erbjuda

Klasslös  specialundervisning       

Speciallärare: Lena Korhonen

Lena undervisar i mindre grupp, i huvudsak elever med läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter eller andra inlärningssvårigheter men också elever som följer anpassad läroplan i något ämne, främst matematik. Årligen görs läs- och skrivtest i alla klasser. Stor vikt läggs vid läsförståelsen i åk 7 för att göra eleverna medvetna om sin läsning och hitta strategier samt för att stödja och backa upp självförtroendet.
Läsordningen är flexibel och kan ändras vid behov.Specialklass

Specialklasslärare: Nora Lindblad

Nora undervisar elever som läser de flesta ämnen enligt anpassad läroplan.
Eleverna är också integrerade i den allmänna undervisningen. Specialklassen undervisas
även av flera ämneslärare och i klassen finns många skolgångsbiträden. Undervisningen är mycket
individualiserad  och samhällsorienterande ämnen utgör en stor del av undervisningen. Alla elever i specialklassen är överförda till specialundervisning och alla följer en individuell plan.

 Flexklass

Specialklasslärare: Anna Sjöblom

Anna undervisar främst elever som följer  allmän läroplan men behöver få vara i en mindre grupp med personlig handledning. I flexklassen kan man läsa ett eller flera ämnen. Det är även möjligt att läsa ett ämne delvis, d.v.s. ha en lektion i flexklassen och övriga lektioner med ämnesläraren.
Klassen är flexibel så att elevunderlaget  varierar från olika terminer.Anpassad läroplan i normalundervisningen

Eleverna läser ett anpassat ämne men arbetar  i sin egen klass.


Like it? Share it!