Läsårets arbets- och lovdagar

Höstterminen 12.8.2019-20.12.2019

Vårterminen  08.01.2020-30.05.2020

Höstlov 17-18.10.2019

Jullov 21.12.2019-07.01.2020

Sportlov 17-23.02.2020 (v.8)

Påsklov 10-13.04.2020

 

SKOLANS DAGLIGA ARBETSTIDER   

Lektionstider
Raster 
 

08.00 - 08.45

   

 

  08.45 - 09.00  
09.00 - 9.45    
  09.45 - 10.00  
10.00- 10.45    
 

10.45 - 11.00

(lunch åk 1-3)

 
11.00 - 11.45 (åk 4-6) 11.00 - 11.15 (åk 1-3)  
11.15 - 12.00 (åk 1-3) 11.45 - 12.00 (lunch åk 4-6)  
  12.00 - 12.15  
12.15 - 13.00
   
  13.00 - 13.15  
13.15 - 14.00    
  14.00 - 14.15  
 
   

 

Skolan som arbetsplats

 

                           Den som deltar i utbildningen har rätt till en trygg studiemiljö.

                          Ordningsregler finns för vår gemensamma trivsel och trygghets skull.

                                  

                          Eleven är skyldig att uppträda korrekt och följa dessa regler. Om hon/han bryter mot ordningen eller uppför sig olämpligt kan hon/han tillrättavisas genom disciplinärt straff. Vi kommunicerar med varandra på ett sätt som är trevligt (inga svordomar, skällsord m.m.).

 

                           I skolan skall eleven ha en ändamålsenlig klädsel med beaktande av skolaktiviteter och väderlek. Vi tar hänsyn till varandras olikheter och möter varandra med respekt.

 

 

Raster                Under rasterna finns alltid en lärare och ett skolgångsbiträde som övervakare för att kunna ingripa där det behövs stöd och hjälp. Det är inte tillåtet att avvika från skolområdet under rasterna. Det är också önskvärt att eleverna som slutat sin skoldag lämnar skolgården.

 

                          Lekarna sker under fria former och ställer därmed krav på elevernas mognad. Det är mycket viktigt att ta hänsyn till andra. Alla elever är ute på rasterna om inte en lärare undantagsvis ordnat annat. Var klädd efter väderleken, använd mössa och vantar vid minusgrader och regnkläder då det behövs.

 

 

Nivåerna av stöd    Det allmänna stödet är riktat till alla elever som tillfälligt behöver stöd för sitt

för elevens lärande   lärande och sin skolgång. Det allmänna stödet är ett tillfälligt stöd. Stödet är

och skolgång             en del av skolans dagliga undervisning, handledning och fostran.

 

                                   Det intensifierade stödet är avsett för elever som behöver regelbundet stöd

                           eller flera olika former av stöd samtidigt för sitt lärande och sin skolgång. Det intensifierade stödet är kontinuerligt, mer omfattande och individuellt än det allmänna stödet. Inom det intensifierade stödet tillämpas inte special-undervisning på heltid och individualisering av lärokurs. För att eleven ska få intensifierat stöd ska en pedagogisk bedömning göras och därefter ska en plan för elevens lärande göras upp.

                                   Det särskilda stödet ges elever som inte i tillräcklig utsträckning når målen för tillväxt, utveckling och lärande trots andra former av stöd. Särskilt stöd ordnas inom ramen för allmän eller förlängd läroplikt. För att eleven ska få särskilt stöd ska en pedagogisk utredning göras, undervisningschefen fatta ett förvaltningsbeslut varefter en individuell plan för elevens lärande ska göras upp.

                                  

 

Elevbedömning  Elevernas kunskaper och färdigheter bedöms i de olika läroämnena samt i uppförande. I december erhåller eleverna en mellanrapport. I januari-februari hålls ett utvärderingssamtal och eleverna erhåller ett läsårsbetyg vid vårterminens slut.

 

Elevvård            Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa. Skolans elevvårdsgrupp ansvarar för det förebyggande arbetet för trivsel och trygghet i det egna skolsamfundet.

 

Vid skolan verkar en elevvårdsgrupp, vars medlemmar är rektor, specialläraren, klassläraren, skolhälsovårdaren, kuratorn och psykologen. Elevvårdsgruppen träffas regelbundet.

 

Det förebyggande arbetet mot mobbning organiseras enligt principerna i programmet KiVa Skola. I skolans KiVa team ingår klasslärarna Anna Karin Jern, Annsofie Fri och Pia-Lena Kastus-Lindholm. Tag alltid kontakt med KiVa teamet om du misstänker att ditt barn blir utsatt för mobbning.

 

 

Hälsovård          Hälsovårdare Yvonne Carlberg finns på skolan onsdagar kl. 8.00 – 14.00. Övriga tider kan man nå hälsovårdaren via telefon 040-707 1187. Hälsovårdaren granskar alla elever under läsåret. Skolläkaren granskar eleverna i årskurs 5. Information om hälsogranskningar eller vaccinationer ges under läsåret.

 

 

Skjutsar             Rätt till skolskjuts har en elev i åk 1-2 om skolvägen överskrider 3 km och elev i åk 3-6 om skolvägen överskrider 5 km. Ärenden som gäller skolskjutsar handhas av Charlotte Hellman på bildningskansliet,

                           tel. 019 289 2141.

 

Vårdnadshavare till elever som har busskort skall omedelbart informera klassläraren om eleven har tappat sitt busskort. Hemmet ersätter ett förlorat kort. I slutet av vårterminen skall busskortet återlämnas till klassläraren/skolan eller direkt till busstationen.

 

                           Om elev p.g.a. ben- eller fotskada behöver taxiskjuts till och från skolan skall vårdnadshavarna uppvisa ett läkarintyg, av vilket framgår att eleven behöver skjuts.

 

 

Skolmaten         Under renoveringstiden av skolans kök och matsal kommer maten från Raseborgs sjukhus. Årskurserna 1-3 äter kl. 10.45 och årskurserna 4-6 äter kl. 11.45. Veckans matsedel presenteras i skolans matsal. I skolan uppmuntrar vi eleverna att smaka på allt och alltid äta upp det de själva tagit.

                                  

Elever som p.g.a. allergi, diabetes och dylikt inte kan äta den mat som finns på skolans matsedel kan erhålla dietmat. För att få sådan bör man åt skolhälsovårdaren, ekonomieföreståndaren eller klassläraren överlämna ett läkarintyg samt en förteckning över förbjudna födoämnen.

Om elever med anpassad kost är sjuka önskar vi att köket meddelas.

 

 

Skoltillbehör      Såväl läroböcker som skolmaterial är avgiftsfria för eleverna. Hemmet kan hjälpa till att hålla böcker och häften snygga genom att sätta omslag på dem.

 

 

Internet             Eleverna tillåts att endast använda internet under lärares ansvar.

 

 

Bibliotek            Skolan har ett bibliotek som är öppet enligt behov. Biblioteket har en centraluppgift i skolans verksamhet. Eleverna bör ha lånekortet med.

 

 

Cyklar och cykelhjälm                         

Vi rekommenderar att eleverna i åk 1-2 inte cyklar till skolan.

Av säkerhetsskäl använder eleverna cykelhjälm när de cyklar under skoltid.

 

 

Adressförändring    Förändringar av en elevs och en vårdnadshavares adress eller telefonnummer, som inträffar under läsåret, meddelas omedelbart till klassläraren eller skolans kansli.

 

 

Försäkringar            Raseborgs stad har sina grundskolelever försäkrade i bolaget Fennia. Försäkringen gäller i skolan, på vägen till och från skolan samt under exkursioner, resor och lägerskolor som företas i skolans regi. Meddela klassläraren då skada har skett. Försäkringen gäller endast då eleven går eller åker direkt hem från skolan.

 

Olycksfall           Om eleven råkar ut för olycksfall under skoltid eller på vägen till och från skolan och måste besöka läkare eller hälsovårdscentral bör skolan alltid underrättas. Klassläraren eller hälsovårdaren skriver en skadeanmälan till försäkringsbolaget. Försäkringen täcker inte skador på glasögon, kläder och cyklar.

 

 

 

 

Gymnastik- och För gymnastiklektionerna bör alla ha lämpliga byteskläder, t.ex. shorts,

idrottsklädsel    t-skjorta och tossor för innebruk, träningsoverall eller andra oömma kläder och skor för utebruk samt alltid handduk. Vi rekommenderar att alla elever duschar efter gymnastiklektionen. Läraren meddelar i förväg om vilken utrustning som behövs. Meddela läraren skriftligt om eleven inte kan delta i gymnastikundervisningen. Läkarintyg krävs vid längre frånvaro.

 

Borttappat         Saker som upphittats på skolområdet kan lämnas till kansliet. I kansliet kan man också höra efter saker som har förlorats.

 

Märkning av      Namnmärk gärna elevens kläder och annan utrustning.

utrustning                

              

Telefon              Du använder telefonen och annan elektronisk utrutning i skolan enligt de anvisningar som ges i skolan.

 

Värdesaker        Värdesaker som inte behövs i skolan lämnas hemma.

 

Frånvaro och ledighet     

från skolan        Om eleven p.g.a. sjukdom måste bli borta från skolan bör klassläraren och taxichauffören underrättas. Anhållan om ledighet sker via Wilma-programmet. Anhållan bör inlämnas till klassläraren senast en vecka före frånvaron. I anhållan bör orsaken till frånvaron framgå. Vårdnadshavaren förbinder sig att se till att eleven inhämtar det klassen har lärt sig under frånvarotiden. Läraren bör inte belastas med extra arbete i form av uppgifter för frånvaron eller förhör. Eventuella prov skall skrivas vid första möjliga tillfälle, helst första dagen efter frånvaron. Klassläraren beviljar ledighet som omfattar 1-3 dagar. För ledigheter som omfatttar 4 dagar eller mera bör anhållan inlämnas till rektor.

 

Hem och Skola          Ett förtrondefullt förhållande mellan vårdnadshavarna och

                                         lärarna är av största betydelse för elevernas utveckling. Skolans 

                                         verksamhet är öppen och vårdnadshavarna får, efter överenskommelse

                                         med läraren, komma till klassen och följa med undervisningen. I skolan

                                         verkar en aktiv Hem och Skola förening.

Like it? Share it!