Arbetstider

Höstterminen måndag 12.8 -fredag 20.12.2019
Vårterminen onsdag 8.1 - lördag 30.5.2020

Lov

höstlov 17-18.10.2019
sportlov 17-23.2.2020 (v. 8)

Elevvård I skolan fungerar en elevvårdsgrupp, som har övergripande ansvar för elevvårdsarbetet i skolan. Rektor, speciallärare, kurator, psykolog och hälsovårdare ingår i teamet. Elevvårdsgruppens medlemmar stöder enskilda elever i skolarbete vid behov och enligt överenskommelse.

Mobbning

Skolan har en plan mot mobbning, som innehåller förebyggande åtgärder och åtgärder vid mobbningsfall.
Läs handlingsplanen här.

Ett antimobbningsteam som består av två lärare och kurator finns i skolan. Läsåret 2019-20 hör lärarna Heidi Hafrén-Holmberg och Jenni Nyman till antimobbningsteamet.

Mobbning är återkommande negativa handlingar riktade mot en eller flera elever. Handlingarna kan vara fysiska, psykiska eller verbala. Den psykiska mobbningen kan även omfatta utfrysning.

Det kan vara skäl att påminna om att mobbning inte är enskilda påhopp riktade mot än den ena, än den andra.

Ta alltid kontakt med klassläraren eller mobbningsteamet om du misstänker att ditt barn blir utsatt för mobbning.

Specialundervisning Seminarieskolans elever med tal-, läs- och skrivsvårigheter ges specialundervisning av speciallärare Jennie Bredenberg.

Susanna Lindholm, Linda Bäckman och Petra Holmberg ger smågruppsundervisning i åk 1-6.

Linda Bäckman, Martina Lindholm och Daniela Pettersson undervisar elever i verksamhetsklasserna.

Elevbedömning Eleverna bedöms mångsidigt och kontinuerligt under studiernas gång. Under perioden november-februari hålls utvärderingsssamtal.
Vid läsårets slut får eleverna ett läsårsbetyg där elevernas kunskaper och färdigheter i de olika läroämnena samt i uppförande bedöms. Verbal bedömning ges i åk 1-4. Sifferbedömning ges i åk 5-6 i alla ämnen.

Skolskjuts

Gränserna för beviljandet av skolskjuts är 3 km för åk 1-2 och 5 km för åk 3-6. Skjutsarna sköts med hjälp av bussar och taxibilar. 

Informera skolan omedelbart om eleven har tappat sitt busskort. Hemmet ersätter förlorat kort (6,50 €). I slutet av vårterminen ska kortet återlämnas till skolan eller direkt till busstationen.

Charlotte Hellman vid bildningskansliet ansvarar för skolskjutsarna, tfn 019 289 2141.

Taxiskjuts Om elev på grund av t.ex. ben- eller fotskada behöver taxiskjuts till och från skolan skall föräldrarna alltid skaffa ett läkarintyg, av vilket framgår att eleven behöver skjuts. Beställning av skjuts för skolans räkning kan göras endast av rektor. Tag därför kontakt med rektor, då en skada har inträffat.

Försäkring Raseborgs stad har sina grundskolelever försäkrade i bolaget Fennia. Försäkringen gäller i skolan, på vägen till och från skolan samt under exkursioner och resor som företas i skolans regi. Meddela klassläraren/skolan genast då en skada har skett. Försäkringen gäller endast då eleven går eller åker direkt hem från skolan.

Ledighet och frånvaro från skolan Klassläraren kan bevilja ledighet åt elev, vars vårdnadshavare anhållit skriftligt om befrielse, för max 3 dagar. För längre frånvaro bör anhållan riktas till rektor. Anhållan kan göras via ett fritt formulerat meddelande i Wilma.

Hälsovård Hälsovårdaren granskar alla elever under läsåret. Skolläkaren granskar eleverna i åk 5. Vårdnadshavare som är hemma med sjukt barn (under 12 år) kan begära intyg av hälsovårdaren.

Adressförändring Förändringar av hemmets adress eller telefonnummer, som inträffar under läsåret, meddelas till skolans kansli.

Mobiltelefoner Det har förekommit otrevliga incidenter med mobiltelefoner, bl.a. fotografering. För varje elevs bästa och för varje elevs rättsskydd har vi därför beslutat begränsa användningen av mobiltelefoner i skolan. Telefonerna bör vara inställda på ljudlöst eller vara avstängda under skoldagen och får användas endast med lärarens tillåtelse. Användning av mobiltelefon för spel och förströelse hör ej hemma i skolan.

Cyklar Elever och lärare använder egna eller skolans cykelhjälmar under exkursioner. Elever i åk 1-2 rekommenderas av trafiksäkerhetsskäl att inte cykla till och från skolan. Alla elever som cyklar till skolan skall enligt trafiklagen använda skyddshjälm.

Utrustning för gymnastik och idrott Varje elev har ombyteskläder och lämplig utrustning samt handduk med sig till gymnastiken. Vi rekommenderar att eleverna duschar efter gymnastiklektionerna. Läraren meddelar i förväg om vilken utrustning som behövs. Om hemmet inte har möjlighet att skaffa utrustning som behövs bör man i god tid kontakta läraren. I vissa fall kan skolan låna ut utrustning. Meddela läraren skriftligt om eleven inte kan delta i gymnastikundervisningen. Läkarintyg krävs vid längre frånvaro.

Märkning av utrustning För att undvika förväxlingar av kläder, skor och annan utrustning är det klokt att förse dessa med tydlig märkning.

Borttappade och upphittade saker Bollar, nycklar o.a. saker, som upphittats på skolområdet, kan lämnas till kanslisten. Hos henne kan man också höra efter saker som man har förlorat.

Skolmaten Elever som på grund av allergi, diabetes o.dyl. inte kan äta den mat som finns på skolans vanliga matsedel kan erhålla dietmat. Kontakta klassläraren och köksföreståndaren.

Wilma

Vårdnadshavarna får via skolans kansli användarkoder till Wilma, som är vårt digitala kontakthäfte. Via Wilma kan man sända meddelanden, läsa anslagstavlan och följa med elevens framsteg i skolarbetet. Adressen till Wilma är: wilma.raseborg.fi

e-postadresser Lärarna har e-postadresser enligt fornamn.efternamn[at]raseborg.fi

Hem och Skola I nära samarbete med skolan arbetar skolans egen Hem och Skola-förening ELOF, som ordnar klassmöten och olika aktiviteter för elever och föräldrar. Föreningen ger även ut information. Klassmammor och -pappor utses i början av höstterminen.

Elev från annat antagningsområde Anhållan om rätt att gå i Seminarieskolan skall riktas till undervisningschefen. Blankett finns på bildningskansliets hemsida.

Like it? Share it!