Läsårets arbets- och lovdagar 2019-2020

-Höstterminen 12.08.2019 - 20.12.2019

-Skoldag 28.09.2019

-Höstlov 17-18.10.2019

-Jullov 21.12.2019-07.01.2020

-Vårterminen 08.01.2020-30.05.2020

-Sportlov 17-23-02.2020 (v. 8)

-Ledig dag 09.04.2020

-Påsk 10-13.04.2020

 

Skolans dagliga arbetstider

Lektionstider     08.15-09.00          Raster     09.00-09.15

                        09.15-10.00                        10.00-10.15

                        10.15-11.00                        11.00-11.30 (lunch)

                        11.30-12.15                        12.15-12.30

                        13.30-14.15                        13.15-13.30

 

Skolan som arbetsplats    

Den som deltar i utbildningen har rätt till en trygg studiemiljö. Ordningsregler finns för vår gemensamma trivsel och trygghets skull. Eleven är skyldig att uppträda korrekt och följa dessa regler. Om hen bryter mot ordningen eller uppför sig olämpligt kan hen tillrättavisas genom disciplinärt straff. Vi kommunicerar med varandra på ett sätt som är trevligt (inga svordomar, skällsord m.m.).

 

Raster

Under rasterna finns alltid en lärare och några raster ytterligare en skolgångshandledare som övervakar för att kunna ingripa där det behövs stöd och hjälp. Det är inte tillåtet att avvika från skolområdet under rasterna.

 

Stöd för lärande och skolgång

Det allmänna stödet ges under en begränsad tid för ett vist skede av undervisningen och då elevens behov av stöd är kortvarigt och tillfälligt.

Det intensifierade stödet är avsett för elever som behöver regelbundet stöd eller flera olika former av stöd samtidigt för sitt lärande och sin skolgång. Det intensifierade stödet är kontinuerligt, mer omfattande och individuellt än det allmänna stödet. Inom det intensifierade stödet tillämpas inte specialundervisning på heltid och individualisering av lärokurs. För att eleven ska få intensifierat stöd ska en pedagogisk bedömning göras och därefter ska en plan för elevens lärande göras upp.

Det särskilda stödet ges elever som inte i tillräcklig utsträckning når målen för tillväxt, utveckling och lärande trots andra former av stöd. Särskilt stöd ordnas inom ramen för allmän eller förlängd läroplikt. För att eleven ska få särskilt stöd ska en pedagogisk utredning göras. Undervisningschefen fattar ett förvaltningsbeslut varefter en individuell plan för elevns lärande ska göras upp.

 

Elevbedömning

Vid skolan följs principerna för elevbedömningen i läroplanen. Eleverna bedöms formativt under studiernas gång. Utvärderingssamtal med eleven, vårdnadshavaren och läraren hålls före utgången av november månad. Mellanrapport ges i slutet av januari. Läsårsbetyg ges vid vårterminens slut.

 

Elevvård

Skolans elevvårdsgrupp ansvarar för det förebyggande arbetet för trivsel och trygghet i det egna skoldamfundet. Vid skolan verkar en elevvårdsgrupp, vars medlemmar är rektor, specialläraren, klassläraren, skolhälsovårdaren, kuratorn och psykologen. Elevvårdsgruppen träffas regelbundet.

Det förebyggande arbetet mot mobbning organiseras enligt principerna i programmet Gul flagg. I skolans anti-mobbnings team ingår två klasslärare. Tag alltid kontakt med anti-mobbningsteamet om du misstänker att ditt barn blir utsatt för mobbning.

 

Hälsovård

Hälsovårdare Diana Fagerström finns på skolan varannan måndag (udda veckor). Övriga tider kan man nå hälsovårdaren via telefon 0400 219850. Hälsovårdaren granskar alla elever under läsåret. Skolläkaren undersöker eleverna i årskurs 5. Information om hälsogranskningar eller vaccinationer ges under läsåret.

 

Tandvård

Elevernas tandvård sköts av hälsocentralen.

 

Skjutsar

Rätt till skolskjuts har en elev i åk 1-2 om skolvägen överskrider 3 km och elev i åk 3-6 om skolvägen överskrider 5 km. Ärenden som gäller skolskjutsar handhas av Charlotte Hellman på bildningskansliet tel. 019 289 2141

Vårdnadshavare till elever som har busskort skall omedelbart informera klassläraren om elevn har tappat sitt busskort. Hemmet ersätter ett förlorat kort. I slutet av terminen skall busskortet återlämnas till klassläraren/skolan.

Om elev p.g.a ben- eller fotskada behöver taxiskjuts till och från skolan skall vårdnadshavarna uppvisa ett läkarintyg, av vilket framgår att eleven behöver skjuts.

 

Skolmaten

Under renoveringstiden av Österby skolas kök och matsal kommer maten från Raseborgs sjukhus. Därefter tillreds skollunchen vid Österby skolas eget kök. Skollunchen serveras kl. 11.00. I skolan uppmuntrar vi eleverna att smaka på allt och alltid äta upp det de själva har tagit.

Elever som p.g.a allergi, diabetes och dylikt inte kan äta den mat som finns på matsedeln kan erhålla dietmat. För att få sådan bör man åt skolhälsovårdaren, matutdelaren eller klassläraren överlämna ett läkarintyg samt en förtecknng över förbjudna födoämnen. Om elever med anpassad kost är sjuka önskar vi att matutdelaren meddelas.

 

Skoltillbehör

Lärplattor, läroböcker och övrigt skolmaterial är avgiftsfria för eleverna. Ansvaret för lärplattorna gäller enligt avtal. Hemmet kan hjälpa till att hålla böcker och häften snygga genom att sätta omslag på dem.

 

Internet

Eleverna tillåts att endast använda internet under lärares ansvar.

 

Cykel och cykelhjälm

Vi rekommenderar att eleverna i åk 1-2 inte cyklar till skolan. Av säkerhetsskäl använder eleverna cykelhjälm när de cyklar under skoltid.

 

Adressförändring

Förändringar av en elevs och en vårdnadshavares adress eller telefonnummer, som inträffar under läsåret, meddelas omedelbart till klassläraren.

 

Försäkringar

Raseborgs stad har sina grundskolelever försäkrade i bolaget Fennia. Försäkringen gäller i skolan, på vägen till och från skolan samt under exkursioner, resor och lägerskolor som förtas i skolans regi. Meddela klassläraren då skada har skett.

 

Olycksfall

Om eleven råkar ut för olycksfall under skoltid eller på vägen till och från skolan och måste besöka läkare eller hälsovårdscentral bör skolan alltid underrättas. Klassläraren eller skolhälsovårdaren skriver en skadeanmälan till försäkringsbolaget. Försäkringen gäller inte sakskada, d.v.s kläder, cyklar och dylikt som skadas.

 

Gymnastik- och idrottskläder

För gymnastiklektionerna bör alla ha lämpliga byteskläder, t.ex. shorts, t-skjorta och tossor för innebruk, träningsoverall eller andra oömma kläder och skor för utebruk samt alltid handduk. Vi rekommenderar att alla elever duschar efter gymnastiklektionen. Läraren meddelar i förväg om vilken utrustning som behövs. Meddela läraren skriftligt om eleven inte kan delta i gymnastikundervisningen. Läkarintyg krävs vid längre frånvaro.

 

Borttappat

Saker som upphittats på skolområdet kan lämnas till lärarrummet. I lärarrummet kan man också höra efter saker som har förlorats.

 

Namnmärkning

Namnmärk gärna elevens böcker, kläder och annan utrustning

 

Telefon

Mobiltelefon och annan elektronisk utrustning i skolan används enligt de anvisningar som lärarna ger.

 

Värdesaker

Värdesaker som inte behövs i skolan lämnas hemma.

 

Frånvaro och ledighet från skolan

Om eleven p.g.a sjukdom måste bli borta från skolan bör klassläraren och buss/taxichauffören underrättas.

Anhållan om ledighet sker via Wilma-programmet. Anhållan bör inlämnas senast en vecka före frånvaron.

<i anhållan bör orsaken till frånvaron framgå. Vårdnadshavaren förbinder sig att se till att eleven inhämtar det klassen har lärt sig under frånvarotiden. Läraren bör inte belastas med extra arbete i form av uppgifter för frånvaron eller förhör. Eventuella prov skall skrivas vid första möjliga tillfälle, helst första dagen efter frånvaron. Klassläraren beviljar ledighet som omfattar 1-3 dagar. För ledigheter som omfattar 4 dagar eller mera bör anhållan inlämnas till rektor.

 

Hem och Skola

Ett förtroendefullt förhållande mellan vårdnadshavarna och lärarna är av största betydelse för elevernas utveckling. Skolans verksamhet är öppen och vårdnadshavarna får, efter överrenskommelse med läraren, komma till klassen och följa med undervisningen. I skolan verkar en aktiv Föräldrar för Västerby skola-förening.

 

Skolans weebbplats

www.edu.raseborg.fi/vasterbyskola

 

Ordning, trivsel, ansvar

Varje elev informeras om skolans ordnings- och trivselregler samt får ett exemplar av dessa.Skolan förväntar sig att eleverna skall känna ansvar så att ingen stör undervisningen, skadar inventarier och läromedel eller uppträder olämpligt mot kamrater och skolans personal.

 

 

Ordningsregler i Raseborgs stads grundskolor:

Med dessa ordningsregler främjas den interna ordningen och en god atmosfär i skolan för studier i lugn och trygg studiemiljö.

Du kommer i tid till lektionerna med de böcker och arbetsmaterial du behöver och har gjort dina hemuppgifter. Du följer lärarens uppmaningar under lektionerna och ger andra elever arbetsro.

 Du använder ett vårdat språk, visar andra hänsyn och uppför dig väl både på lektionstid, i matsal och på rasterna.

 Du följer de uppmaningar och anvisningar som lärare och annan personal i skolan ger.

 Du håller rent och snyggt och respekterar skolans och andra elevers egendom.

 Du tar inte med dig farliga eller olagliga föremål eller ämnen till skolan.

Du använder mobiltelefon och annan elektronisk utrustning i skolan enligt de anvisningar som ges i skolan.

Under skoldagen håller du dig på skolområdet.

Du ställer din cykel/moped på anvisad plats på skolgården.

Du tillkallar genast en lärare eller annan skolpersonal på plats om en olycka sker eller då någon är i fara eller blir illa behandlad.

Ordningsreglerna ska följas under skoltid och under sådan verksamhet som ordnas inom skolan. Reglerna är uppgjorda med stöd av Lag om grundläggande utbildning, Till övriga delar iakttas gällande lagstiftning. Vid förseelser kan läraren eller rektor tillämpa de disciplinära åtgärder som anges i lagen.

Bildningsnämnden 6.5.2014.

 

Like it? Share it!